• Vores ydelser
  • Insights
  • Karriere
  • Medier & Nyheder
  • Om os

Forretnings- betingelser

Version 17.02.2020/JOS: Følgende forretningsbetingelser er gældende for de opdrag, som Newsec Service udfører for sine kunder, medmindre andet for den konkrete opgave er aftalt konkret og skriftligt.

1. Kontaktoplysninger

1.1 Newsec har følgende kontaktoplysninger:

Newsec Property Asset Management Denmark A/S
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
CVR-nr. 25326296

2. Ydelser

2.1 Newsecs rådgivning og bistand er alene baseret på danske forhold og dansk ret.

2.2 I tilfælde af, Force Majeure bortfalder Newsecs forpligtelser og ansvar for den periode Newsec ikke er i stand til at udføre sine forpligtelse over for Kunden.

2.3 I tilfælde hvor Kunden bemyndiger Newsec til at antage tredjemand, f.eks. håndværkere til at udføre arbejde for Kunden, afgiver Newsec ikke selvstændig garanti for det udførte arbejder. Kunden har derfor kun de garantier, som tredjemanden udstederover for Kunden. Kunden kan heller ikke gøre mangelbeføjelser gældende over for Newsec.

3. Kundens forpligtelser

3.1 Kunden er ansvarlig for at give Newsec alle nødvendige oplysninger til brug for opgaven samt holde Newsec underrettet om forhold af betydning for opgaven.

4. Fortrolighed

4.1 Newsec, herunder alle Newsecs medarbejdere og underleverandører, er underlagt tavshedspligt om de oplysninger, som de måtte blive bekendt med i forbindelse med udførelsen af deres arbejde.

4.3 Newsec forpligter sig til ikke at videregive eller på anden måde overlade fortrolig information modtaget fra kunden til tredjemand, samarbejdspartnere, ansatte eller lignende i videre omfang end dette skønnes nødvendigt for, at Newsec kan udføre opdraget for kunden.

4.4 Fortrolig information omfatter ikke oplysninger, der:

  1. i. forud for kundens afgivelse var offentlig tilgængelige
  2. ii. efter kundens afgivelsen bliver offentlig tilgængelige uden, at Newsec er ansvarlig herfor, eller
  3. iii. kommer til Newsecs kendskab direkte eller indirekte gennem tredjemand, der er berettiget til at videregive oplysningerne

4.5 Uanset fortrolighedsforpligtelsen er Newsec berettiget til at videregive oplysninger til myndigheder, såfremt videregivelse af oplysninger er pligtig i henhold til dansk lovgivning. Newsec skal uden unødig forsinkelse orientere kunden om videregivelse til myndigheder, medmindre orientering er forbudt i henhold til lovgivningen.

4.6 Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter Newsecs afslutning af opdraget.

5. Reference og benchmarking

5.1 Newsec kan med respekt for fortroligheden mellem parterne benytte kunden som reference i forbindelse med markedsføring og anden information om Newsec og dets aktiviteter.

5.2 Newsec kan i anonymiseret form anvende kundens finans-, ejendoms-, bolig-, erhvervs- og værdiansættelsesdata til benchmarking og andre analyser af lejemål, ejendomme og ejendomsporteføljer.

6. Digital kommunikation

6.1 Korrespondance mellem Newsec og kunden foregår pr. e-mail samt ved filer vedhæftet e-mail, ligesom oplysninger og materiale, herunder rapporter, udveksles mellem Newsec og kunden i digital form.

6.2 Kunden er ansvarlig for, at Newsec har kundens enhver tid gældende e-mailadresser, og at de pågældende e-mailadresser kan modtage e-mails fra Newsec. Hvis kunden skifter e-mailadresse, skal kunden straks skriftligt orientere Newsec herom.

6.3 Såfremt kunden ikke opfylder sin forpligtelse til at holde Newsec orienteret om gældende e-mailadresser, bærer kunden selv ansvaret for, at korrespondance ikke kommer frem til kunden.

7. Lovgivning og etik

7.1 Newsec vil til enhver tid udføre opdrag i overensstemmelse med dansk lovgivning, god skik og kundens instrukser.

7.2 Såfremt en lovændring eller ændret myndighedspraksis medfører en forøget arbejdsbyrde for Newsec i forbindelse med opdraget, er Newsec berettiget til at kræve en genforhandling af de berørte ydelser og honorar herfor med virkning fra ikrafttrædelsestidspunktet for lovændringen eller den nye praksis, alternativt er Newsec berettiget til at kræve, at de berørte ydelser udgår af Aftalen.

8. Newsecs medarbejdere

8.1 Newsec forpligter sig ikke til, at bestemte medarbejdere er tilknyttet opdraget for kunden, og Newsec kan til enhver tid udskifte medarbejdere, hvis de nye medarbejdere har de fornødne kvalifikationer og erfaring til opdraget.

9. Honorar

9.1 Medmindre andet er aftalt, beregnes Newsecs honorar for opdraget på baggrund af en række faktorer, herunder medgået tid, materialeforbrug, kompleksitet, graden af specialistviden, samt tidspres mv.

9.2 Kunden kan anmode om, at Newsec, hvor det er muligt, udarbejder et overslag over honorar eller kriterierne for beregning heraf. Dette overslag er dog alene indikativ, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

9.3 Newsecs timesatser kan ændres med 3 måneders varsel.

9.4 Fast honorar eller faste satser (ekskl. Newsecs timesatser) reguleres hvert år pr. 1. januar i overensstemmelse med ændring i lønindeks for den private sektor (alle brancher) fra 2. kvartal to år før til 2. kvartal året før.

9.5 Newsecs honorar tillægges moms efter de til enhver tid gældende regler. Såfremt de danske skattemyndigheder måtte ændrer regler eller praksis, er Newsec berettiget til at justere honorar mv. svarende til eventuelle ekstraomkostninger, som Newsec måtte få i form af bl.a. mistet momsfradrag og højere betaling af lønsumsafgift.

9.6 For ad hoc opgaver faktureres som udgangspunkt særskilt efter arbejdet udførelse med sagens afslutning, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

9.7 Newsecs honorar omfatter ikke udlæg eller omkostninger, som Newsec anviser eller afholder på kundens vegne i forbindelse med opdrag. Dette omfatter eksempelvis transport.

9.8 Newsec kan i særlige tilfælde kræve forudbetaling af honorar eller af udlæg og omkostninger, før Newsec begynder at arbejde med opdraget.

9.9 Newsecs betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarenter mv. i overensstemmelse med renteloven.

10. Ophør

10.1 Med mindre andet er aftalt kan en opgave aflyses med 2 hverdages varsel inden opgaven påbegyndes. Newsec har til betaling for eventuelle indkøb til brug for opgaven

10.2 Newsec er berettiget til at gemme en kopi af materiale og oplysninger fra opdraget i op til 10 år fra opdragets ophør. Materiale og oplysninger må dog kun anvendes i relation til eventuelle forhold omkring opdraget for kunden eller for at overholde en retlig forpligtelse, som følger af dansk ret.

11. Behandling af personoplysninger

11.1 I forbindelse med opdraget vil Newsec indsamle og behandle personoplysninger om kunden, hvis kunden er en fysisk person, eller hvis kunden er en juridisk person, så om kundens fysiske repræsentant(er). Newsec er dataansvarlig for disse personoplysninger, og Newsec har gennemført tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysningerne. Personoplysningerne indsamles og behandles med henblik på entydigt identificering af kunden og kommunikation med kunden samt administration af rettigheder og forpligtelser i henhold til opdraget samt opfyldelse af de retlige forpligtelser, som Newsec er underlagt i henhold til dansk ret, herunder lov om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Derudover kan Newsec bruge personoplysningerne til markedsføring af andre relevante ydelser over for kunden, men Kunden kan til enhver tid frabede sig markedsføring. Kundens personoplysninger kan blive delt med andre selskaber i Newsec-koncernen, Newsecs samarbejdsparterne vedrørende opdraget samt offentlige myndigheder i det omfang, at Newsec er forpligtet hertil i henhold til dansk ret. Personoplysningerne opbevares indtil, at ethvert krav i forbindelse med opdraget er forældet, hvorefter de slettes. Nogle personoplysninger kan dog opbevares i kortere eller længere tid, hvis de ikke er relevante for et eventuelt senere krav, eller hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som følge af dansk ret, eller hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Newsec kan også lade personoplysninger indgå i sædvanlig backup-procedure. Som følge af behandlingen af personoplysninger har kunden en række rettigheder i henhold til den danske persondatalovgivning: ret til indsigt i behandlingen, ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger, ret til begrænsning af behandling, ret til underretning af modtagere af personoplysninger, ret til dataportabilitet, ret til at gøre indsigelse mod behandling samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Kundens anmodning om udøvelse af sine rettigheder kan rettes til Newsec og i forbindelse med klage til Datatilsynet.

11.2 I forbindelse med visse opdrag kan Newsec også behandle personoplysninger på vegne af kunden. I så fald skal Newsec og Kunden indgå en selvstændig databehandleraftale herom.

11.3 For nærmere oplysning om Newsecs behandling af kundens personoplysninger og de personoplysninger, som Newsec måtte behandle på vegne af kunden, henvises der til Newsecs hjemmeside og Datatilsynets hjemmeside.

12. Forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

12.1 Newsecs opdrag er underlagt Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (”Hvidvaskloven”), hvorfor kunden skal oplyse og dokumentere ejerskab, reelle ejere samt formålet og den tilsigtede beskaffenhed af samarbejdet med Newsec.

12.2 I forbindelse med eventuelle ændringer af ejerskab eller kontrol af kunden, de reelle ejere eller formålet og den tilsigtede beskaffenhed af samarbejdet med Newsec, skal kunden skriftligt orientere Newsec herom uden ugrundet ophold.

12.3 Såfremt Newsec ikke modtager de nævnte oplysninger og dokumentation, må Newsec i henhold til hvidvaskloven ikke påtage sig opdraget, eller hvis der er tale om et eksisterende kundeforhold, er Newsec pålagt at afvikle det. Newsec er, i henhold til hvidvaskloven, også forpligtet til løbende at overvåge kundeforholdet med henblik på at sikre, at Newsec ikke misbruges til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

12.4 Ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, som ikke kan afkræftes, er Newsec forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, og Newsec må ikke orientere kunden herom.

12.5 Newsec behandler de modtagne oplysninger fortroligt, og oplysningerne behandles kun med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, og der vil ikke ske behandling af oplysningerne til andre formål.

13. Forebyggelse af korruption og bestikkelse

13.1 Newsec vil ikke modtage nogen form for betaling, gave el. lign. fra tredjeparter, som har til formål at påvirke Newsec til eller belønne Newsec for at handle i strid med opdraget eller dansk lovgivning eller i øvrigt handle uetisk.

13.2 Newsec vil hverken direkte eller indirekte tilbyde, foretage eller medvirke til nogen form for betaling, gave el. lign. til virksomheder, offentlige myndigheder eller personer, som har til formål at påvirke de pågældende virksomheder, offentlige myndigheder eller personer til eller i øvrigt belønne dem for at handle i strid med dansk lovgivning eller i øvrigt handle uetisk.

14. Ansvar og forsikring

14.1 Newsec er ansvarlig for udførelse af opdrag i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler, jf. dog pkt. 14.2-14.4.

14.2 Newsecs ansvar omfatter ikke driftstab, avancetab, tab af goodwill eller andre former for indirekte tab.

14.3 Newsecs ansvar omfatter ikke rådgivning eller ydelser, der er ydet eller leveret af andre personer eller virksomheder, herunder eksterne rådgivere, som Newsec efter aftale med kunden har anmodet om bistand, eller som Newsec har henvist kunden til.

14.4 Newsecs ansvar er begrænset til et beløb svarende til 2 gange honoraret (ekskl. moms) for det pågældende opdrag.

14.5 Newsec forpligter sig til at have en professionel ansvarsforsikring, som dækker opgaven. Ved anmodning fra kunden kan Newsec fremsende dokumentation for professionel ansvarsforsikring og dennes dækningsomfang.

15. Klager

15.1 Hvis kunden ikke er tilfreds med Newsecs rådgivning eller det beregnede honorar, kan kunden til enhver tid kontakte den kundeansvarlige eller den relevante afdelingsdirektør hos Newsec.

16. Lovvalg og værneting

16.1 Parterne er enige om at søge at løse alle tvister vedrørende opdraget i mindelighed. Såfremt en tvist imidlertid ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, afgøres den ved de civile domstole, hvis parterne efter konstatering af tvist ikke aftaler syn og skøn eller voldgift.

16.2 Aftalen er undergivet dansk ret, og værneting er Kgs. Lyngby, Danmark.