Stigning i efterspørgslen efter valuarvurderinger

Ny boligaftale

Regeringen indgik den 30. januar 2020 en boligaftale om ”indgreb mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger”. Loven trådte i kraft 1. juli 2020 og indeholder bestemmelser om 5 års karensperiode før
udlejer kan igangsætte moderniseringer, skærpede krav til energimærkning og omkostninger hertil, samt tiltag der skal ligge en dæmper på stigningen i §5.2 lejeniveauerne.

Boligaftalen er i sagens natur politisk, og som udlejer eller lejer kan du have forskellige standpunkter ift. de enkelte elementer i aftalen. Ud fra en objektiv betragtning, kan det konstateres, at handlen med ældre
boligudlejningsejendomme har været på lavblus siden forhandlingerne om boligaftalen gik ind i de afgørende faser før Nytår. I Newsec Advisory har vi registreret færre end 10 handler med ældre boligudlejningsejendomme (opført før 1992) i perioden fra januar til juni 2020. Selvom enkelte transaktioner kan have forbigået vores opmærksomhed, så er det betydeligt færre handler end normalt, og er et udtryk for at der i markedet har været usikkerhed om indholdet i den endelige aftale, herunder karensperiodens længde og i hvilken grad de nye lovkrav vil betyde værdifald.

Newsec Advisory vurderer, at den nye boligaftale medfører værdifald på 10-20 % for ældre boligudlejningsejendomme opført før 1992. Værdifaldet knytter sig til karensperioden, et lavere lejeniveau i §5.2-moderniserede lejligheder samt øgede omkostninger til energiforbedring. Ser vi på andelsboligmarkedet og valuarvurderinger, så er vores forventninger til værdifald her mere
moderate i niveauet 2-10 %. Har en andelsboligejendom en meget lav energimærkning (D eller lavere), da kan valurvurderinger efter de nye regler betyde væsentlige værdifald. Omvendt er vores forventning, at
værdifaldet vil være mere begrænset i andelsboligejendomme med en energimærkning på C eller højere.

Træfsikre og transparente valuarvurderinger

Fælles for alle andelsboligejendomme er, at karensperioden på 5 år ikke er gældende, hvilket isoleret set begrænser værdifaldet over en bred kam.
For mere træfsikre og transparente valuarvurderinger, vil det fremadrettet være afgørende at få styr på processen omkring §5.2 lejefastsættelser, hvor huslejenævnene er tiltænkt en mere aktiv rolle end i dag. I Newsec Advisory har vi oplevet en betydelig stigning i efterspørgslen efter valuarvurderinger i perioden op til 1. juli. Og vi følger naturligvis andelsboligområdet og prisudviklingen tæt de kommende måneder.

Vil du vide mere?

Rapporter Læs mere >>
Analyser Læs mere>>
Nyhedsbrev Tilmeld >>